csendeplsk

Charita Zábřeh

Poslání a hodnoty

Vize: Chceme být společností, se kterou se partnerům vyplatí spolupracovat, dostanou vždy kvalitní službu či výrobek a svého rozhodnutí pro nás nebudou nikdy litovat. Chceme prezentovat práci lidí s postižením v tom nejlepším světle a být jim dobrým zaměstnavatelem.
 
Posláním sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je poskytovat lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska, Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění. A to provozováním stávajících (z Charity Zábřeh převedených) a zřizováním nových chráněných pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce Šumperk. Naše sociální firma tak reaguje na vysokou nezaměstnanost lidí s handicapem a snaží se rozšířit prostor pro jejich zaměstnání. Naší snahou je umožnit jim plnohodnotné začlenění do společnosti.
 
Cíle:
 • budovat dobré jméno organizace, navázat na dobrou tradici zaměstnávání lidí s postižením pod zábřežskou Charitou
 • zajištění dostatku pracovních aktivit - rozmanitost a dostatečný objem zakázek pro celoroční činnost
 • zajištění co největší ekonomické soběstačnosti, optimalizace dotační podpory státu
 • podpora "mateřské" organizace - Charity Zábřeh a jejich sociálních a humanitárních činností z přebytku ročního hospodaření s.r.o po zdanění

Několik základních informací o filosofii vzniku a fungování naší společnosti:

Sociální ekonomika, sociální podnikání

Sociální ekonomika „nemůže být poměřována výlučně v podmínkách ekonomických výkonů, což je beztak potřebné pro dosažení jejich cílů, ale musí především být poměřována  přínosem v oblasti solidarity, sociální soudržnosti a teritoriálními svazky."

Sociální podnikání nebo sociální podnik („social enterprise“) je vymezován jako „podnik s primárně sociálními cíly, jehož nadhodnota je reinvestována za tímto účelem zpět do podniku nebo do komunity, než aby byl tento podnik řízen potřebou maximalizovat zisk svým podílníkům a vlastníkům“.

Sociální podniky mají tři společné charakteristiky
a. Orientace na podnikání: jsou přímo zaměřeny na tržní produkci zboží a služeb. Snaží se být  to být životaschopnými a udržitelnými podnikatelskými subjekty, jejichž podnikání přináší zisk.
b.  Sociální cíle: mají jasné a zřetelně vymezené sociální cíle jako je např. vytváření pracovních míst, školení a výcvik a poskytování místních služeb a služeb pro komunitu. Jsou odpovědné svým členům i širší komunitě za své sociální, environmentální a ekonomické dopady
c. Sociální vlastnictví: jedná se o autonomní organizace s řídící a vlastnickou strukturou založenou na participaci skupin „stakeholderů“ (uživatelů nebo klientů, skupin místní komunity atd.) nebo členů správních rad.

Princip sociálního podnikání chápeme jako podnikatelský projev sociální ekonomiky, který se vyznačuje především obecně prospěšným cílem srozumitelným pro zainteresované lidi, komunitu, obec nebo region a další instituce. Nejedná se primárně o dosažení zisku (není to podnikání za každou cenu), zisky nebo přebytky hospodaření slouží převážně obecně prospěšnému cíli, zaměstnávání sociálně nebo zdravotně znevýhodněných lidí, služby potřebným s nezanedbatelným společenským rozměrem. Nejčastěji se s tímto typem podnikání setkáváme u neziskových organizací a družstev.

„Sociální“ cíle musí být vyváženy s podnikáním jako takovým, protože tyto firmy fungují v běžném konkurenčním prostředí. Sociální podnik nese běžná podnikatelská rizika, může využívat více zdrojů financování než klasický komerční podnik, měl by se však bránit závislosti. Chce-li sociální podnik dlouhodobě plnit své cíle, musí prosperovat, vytvářet dlouhodobě zisk. Pro tento druh podnikání zatím lze získat jen omezenou přímou podporu (kromě nástrojů podpory zaměstnanosti znevýhodněných jen několik grantových programů, na rozdíl od zahraničních modelů u nás neexistují daňové pobídky).

 
Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. se hlásí k těmto společně sdíleným hodnotám, které určují naše myšlení a chování uvnitř i navenek:
 • tradice a kontinuita - přestože je společnost nová, ještě pod hlavičkou Charity Zábřeh má za sebou úsek chráněných dílen a pracovišť bohatou a pestrou historii, na kterou je možné hledět s hrdostí
 • kvalita - v dodávaných službách i výrobcích je pro nás standardem i prvořadým úkolem
 • respekt, vstřícnost a individuální přístup - vzhledem k výše uvedenému, vždy hledáme pro partnery a zákazníky pouze nadstandardní řešení
 • komunikace - dbáme na včasné, přesné, srozumitelné a pravdivé poskytování a předávání informací; neslibujeme více než co lze splnit, ale snažíme se splnit více, než co je možné slíbit; žádáme si zpětnou vazbu na vzájemnou spolupráci
 • konkurenceschopnost - i s lidmi s postižením v týmu chceme a můžeme soutěžit se svým podnikatelským okolím
 • spolehlivost a čestnost - co je dohodnuté nás zavazuje, klademe důraz na férové a slušné jednání
 • inovace - zajímáme se o potřeby obchodních partnerů, trhu, zákazníků a snažíme se na ně pružně reagovat; snažíme se na naši práci dívat vždy novýma očima, jsme připraveni na změny
 • efektivita a spravedlnost - v každé situaci můžeme hledat lepší a úspornější řešení, snažíme se o spravedlivé a účelné využití a přerozdělení získaných prostředků
 • osobní angažovanost i tým - stavíme na osobní zodpovědnosti, do budování firmy aktivně zapojujeme všechny zaměstnance
 • prosperita a společenská odpovědnost - soustředíme se nejen na dosahování ekonomického růstu, ale i na sociální a ekologický aspekt našeho podnikání

Důležitým je pro nás spokojený zákazník nebo obchodní partner, aktivní a spolehlivý zaměstnanec, úcta k vlastní značce a produktům.