Charita Zábřeh

Historie, důvod vzniku

Společnost REPARTO Zábřeh s.r.o. vznikla začátkem roku 2012 - konkrétně 9. ledna 2012, kdy byla zaevidována u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 45703.

Odkaz na aktuální výpisy evidence společnosti:
Obchodního rejstříku na webu Ministerstva spravedlnosti ČR a Živnostenského rejstříku na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Přestože tedy jde de jure o zcela novou společnost, nový podnikatelský právní subjekt, má fakticky za sebou již dlouholetou zkušenost, velký objem zakázek a odvedené práce, řadu spokojených zákazníků i obchodních partnerů. Jde totiž o převedený dřívější úsek chráněných dílen a pracovišť CHARITY ZÁBŘEH. Pod Charitou Zábřeh vznikly dílny zaměstnávající osoby se zdravotním postižením již v roce 1999 a svoji činnost postupně rozvíjely až do roku 2012. Charita tak byla svého času jedním z nejvýznamějších zaměstnavatelů osob zdravotně znevýhodněných v regionu.

Po začátcích průmyslových a papírenských kompletací na pracovišti v Paloníně, v roce 2002 Charita zřizovala šicí dílnu na Masarykově náměstí v Zábřehu, která se zaměřovala na výrobu pracovního oblečení pro zdravotnictví, sociální služby, technické a potravinářské obory, šití církevních oděvů, konfekce, maloobjemových zakázek (např pro mažoretky a hudební soubory) a drobné opravy oděvů. Švadleny v ní pracovali až do dubna 2012, kdy ji bylo nutné - i přes významnou podporu regionálních firem a popsané široké zaměření - pro malý objem výroby a cenovou nekonkurenceschopnost zrušit.

Svoji činnost Charita průběžně orientovala i na osoby s psychickým onemocněním a lidi trpící civilizačními chorobami. Pro tuto cílovou skupinu zřídila chráněná pracoviště, kde nejsou lidé s postižením separování v uzavřených dílnách, ale naopak dochází k jejich každodennímu kontaktu s veřejností - lidmi, jimž poskytují své služby. Od roku 2003 tak Charita provozuje veřejné toalety pro Město Zábřeh na autobusovém stanovišti Valová, od roku 2006 pak i nově ve výpravní budově rekonstruovaného nádraží Českých drah v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Jde o zázemí, která kromě toho, že dávají práci a obživu lidem s handicapem, jsou pro partnery velmi dobrou vizitkou (usuzujeme tak z hodnocení návštěvníků v provozních knihách i ocenění zázemí toalet na ČD při celostátním hodnocení železničních stanicí a v nich dostupných služeb v roce 2010) a pro občany, návštěvníky města i cestující velmi důstojným, čistým prostředím, které si považují a kam se rádi vracejí.

V roce 2008 zábřežská Charita rozšířila spektrum činností o potravinářskou výrobu, aby byla schopná zvládat nároky těchto kompletačních prací (hygiena, BIO produkce, skladování, ...) musela rozšířit svá zázemí o pronajaté první patro obchodního domu Jednota - COOP v Lošticích.

S účinností od 1.1.2012 došlo v českém právním prostředí k radikální novelizaci zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. V jejím důsledku hrozil bezprostřední zánik této činnosti - která s ohledem na další aktivity v oblasti poskytování zdravotní péče a sociálních služeb nebyla dominantní - pod Charitou, jako nestátní neziskovou organizací. Objektivně hrozilo, že by nově již nemohla poskytovat spolupracujícím subjektům podstatnou konkurenční výhodu tzv. "náhradní plnění" a nedosáhla by v dostatečné míře ani na dotace ÚP z aktivní politiky zaměstnanosti na kompenzaci snížené pracovní výkonnosti lidí s postižením. Reakcí na tuto skutečnost bylo vyčlenění činnosti chráněných dílen a pracovišť, a jejich převedení do samostatné, nově zřízené právní formy společnosti REPARTO Zábřeh.

Společníkem sociálního podniku, sociální firmy REPARTO Zábřeh s.r.o. je jednak z 90% zakládající Charita Zábřeh a z 10% Arcidiecézní charita Olomouc, nadřazená regionální složka, která zde zastupuje zřizovatele. Funkci jednatele zastává Bc. Jiří Karger, současný ředitel Charity Zábřeh. Název firmy nemá nic společného s pesimistickým výhledem její budoucnosti :-), jde o výraz pro "dílnu", který je přejat z italštiny. Logo firmy - různobarevné složené díly puzzle - zase symbolizuje rozmanitou a různorodou činnost jednotlivých pracovišť, která je vedena vynalézavostí a snahou dát lidem s postižením práci.

Charita Zábřeh pak následně k 1.7.2012 do této nově zřízené "dceřiné" společnosti převedla všechny zaměstnance chráněných dílen a pracovišť a to formou tzv. "převodu práv a povinností vyplývajícících z pracovněprávních vztahů". REPARTO Zábřeh má pronajato/podnajato zázemí dílen a pracovišť, strojové a další potřebné technické vybavení, Charita Zábřeh této společnosti nadále na základě mandátní smlouvy zpracovává ekonomickou agendu, mzdy i personalistiku.

REPARTO Zábřeh jako právně nástupnická společnost v plném rozsahu přebrala podnikatelské a obchodní aktivity chráněných dílen a pracovišť Charity Zábřeh. Pro partnery v obchodu či výrobě se tak de facto mění jen hlavička poskytovatele, lidé ve vedení, kontakty pro komunikaci, zázemí zpracovatele i dříve sjednané podmínky spolupráce zůstávají.

REPARTO aktuálně celoročně zaměstnává celkem 17 zaměstnanců, z tohoto počtu je 14 lidí se statutem osoby zdravotně postižené. REPARTO Zábřeh je subjektem, který kontinuálně poskytuje svým partnerům, kteří od něj odebírají výrobky či mu zadávají práci tzv. "náhradní plnění" povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením povinným podílem 4% svého počtu přepočtených úvazků.